KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZLERİ

Kurum Adı
Açıklama
Atatürk Kültür Merkezinin görevi (misyonu), Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmak kararlılığı içinde, Türk kültürünü Atatürk'ün hedefleri doğrultusunda bilimsel olarak araştırmak, incelemek, tanıtmak ve yaymak; bu amaçla yayın, toplantı, konferans, sergi gibi etkinlikler düzenlemek; kültürel çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, onları teşvik etmek, desteklemek ve ödüllendirmek; millî kimliğin temelini oluşturan kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında kurum olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektir.
Devlet Planlama Teşkilatı, kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hızlandırılması amacıyla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde etkin, düzenli ve süratli olarak yapmaktır.
Türk-İslâm tarihi, kültürü ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesini ve tanıtılmasını amaçlayan İSAM, bu amaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerini desteklemekte ve üretilen bilginin daha geniş kitlelere ulaştırılması için ansiklopedi, dergi ve kitaplar yayımlamakta, sempozyum ve konferanslar düzenlemektedir
Milli Kütüphane'nin misyonu: milli kültür araştırmalarını desteklemek, bu amaca elverişli yurt içinde bütün eser ve belgeleri, yurt dışında Türk kültürüne ait yayınları bir araya toplayarak esaslı bir merkez meydana getirmek, dünyada ülkemizi ilgilendiren yayınları takip ve temin etmek, aynı zamanda her türlü ilim ve sanat çalışmalarını kolaylaştırmak maksadıyla araştırmacılara ve okuyuculara hizmet vermek, milli birikim merkezi olarak yurt içi ve yurt dışında bilgi akımını sağlamak, bütün bunlara bağlı olarak ülkenin milli kültür politikalarının siyasi etkilerden uzak olarak yönlendirilmesine katkıda bulunmaktır.
MTA Genel Müdürlüğünün amacı maden yataklarını keşfederek ülke ekonomisine sunmaktır.
1550-1557 yılları arasında, Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Koca Sinan'a yaptırdığı Osmanlı Mimarisinin şaheserlerinden birisi, belki de en önemlisi olan Süleymaniye Külliyesi; Câmi, Dâru'l-Kurrâ, Mekteb-i Sıbyân; Evvel, Sâni, Sâlis ve Râbi medreseleri; Tıb Medresesi, Dâru'ş-şifâ; Dârü'z-ziyafe; Tabhâne; Dâru'l-hadîs; Dâru'l-mülâzimiye, Hamam, Sinan'ın mütevâzı türbesi ve kapı üstlerinde bulunan bekçi evleri ile camiin kıblesindeki Kanuni'nin türbesi, Hürrem Sultan'ın türbesi ve kabristandan oluşan hazireden meydana gelmiştir.   
Serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde, bankacılık düzenleme ilke ve kuralları doğrultusunda bankaların hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir.
Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır.
Türk Dil Kurumunun amacı Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak ve Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları bulmaktır.
Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için ; standartizasyon, uygunluk değerlendirme, deney kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamaktır.
Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak amacıyla kurulmuştur.
Yaratıcılığı ve yeniliği teşvik ederek Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik gelişmesine katkıda bulunmak,Patent, marka, tasarım ve diğer sınai mülkiyet haklarının etkin korunmasını sağlamak,Sınai mülkiyet bilincini ve bilgisini ülke genelinde yaymak, ilgili kesimlerle işbirliğini geliştirmek, Yasal, teknik ve beşeri altyapıyı güçlendirerek, müşteri odaklı, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, etkin bir sınai mülkiyet sistemi oluşturmak, Sınai mülkiyet haklarının korunması, Türk ve Avrupa ekonomisinin gelişimi için Türkiye' yi uluslararası platformlarda temsil etmek ve işbirliğini güçlendirmektir.
 
Üniversiteler ile diğer araştırma kurumlarında yürütülen bilimsel faaliyetleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, 1987 yılından itibaren lisansüstü tezleri bünyesinde toplamakta ve araştırma hizmetine sunmaktadır.Çalışma Saatlerimiz
Akademik Dönem
Hafta içi : 08:00-23:30
Hafta Sonu : 10:00-20:00

Tatil Dönemi

Hafta içi : 08:00 - 17:15
   
Kütüphanemiz Ankos - Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu ve TÜBİTAK Ekual - Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı üyesidir.
~Tasarım: G.Ü. Bilgi İşlem WebGrubu