• 0342 317 1500 / 01

KÜTÜPHANE KURALLARI
A. KAYIT
Kütüphaneyi kullanmak isteyen her kullanıcının, kütüphaneye kayıt yaptırması gerekmektedir. 
 • 1. Kullanıcılar her dönem, normal kayıt yenileme sırasında kütüphane kontrollerini yaptırmak ve üzerlerinde bulunan kitapları kütüphaneye iade etmek zorundadırlar. Bu kontrollerde kütüphaneye borcu olan kullanıcılar 
  için "Cezalar" kısmında belirtilen işlemler uygulanır.
 • 2. Üniversite dışından gelen okuyucular da Okuyucu Hizmetleri Servisindeki yetkili görevliye ziyaretçi kartlarını göstermek kaydı ile kütüphane kaynaklarından kütüphane içinde faydalanabilirler. Ancak, ödünç kitap alış verişinde bulunamazlar.
B. KÜTÜPHANEDEKİ KİTAP VE BENZERİ MALZEMENİN KULLANILIŞI
B.1. GENEL KOLEKSİYONDA BULUNAN KİTAPLAR   
 • 1.1. Kitaplar 15 (On beş) gün için ödünç verilir ve bu on beş gün bitiminde bir kez daha on beş gün için 
  alınabilir. 
 • 1.2. Okuyucu kütüphaneden kitap alırken kimlik göstermek zorundadır. Her ne şekilde olursa olsun bir
  başkasının adına ödünç kitap alınamaz.
 • 1.3. Kullanıcıda bulunan her hangi bir kitap gerektiği hallerde kütüphane yetkilileri tarafından geri istenilebilir.
 • 1.4. Bir kullanıcı tarafından talep edilen bir kitap başka bir kullanıcı üzerindeyken isteyen kişi tarafından 
  ayırtma yapılabilir. 
 • 1.5. Zamanı geçtiği halde iade edilmeyen kitaplar için gecikme süresine göre ceza kesilir.
 • 1.6. Yarıyıl sonu tatillerinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının belirleyeceği süre ve sayıda kullanıcılara ödünç kitap verilir. Kütüphane kurallarına uymadıkları tespit edilenlere, üzerinde iade süresi
  geçmiş kitap bulunanlara kitap verilmez.
 • 1.7. Ödünç verilecek en fazla kitap sayısı aşağıdaki gibidir.
   
  Okuyucu Grubu
  Adet
  Süresi
   Öğretim Elemanları
  10
  30 Gün
   Doktora Öğrencileri
  10
  30 Gün
   Lisansüstü Öğrencileri
  5
  30 Gün
   Lisans Öğrencileri
  3
  15 gün
B.2. REZERVE (KISA SÜRELİ ÖDÜNÇ VERME) BÖLÜMÜNDE BULUNAN KİTAPLAR
 • 2.1. Rezerve kitaplar üç ayrı bölüme ayrılmış olup kitabın rezerve olmasını talep eden öğretim elemanının talimatına uygun olarak, ya sadece kütüphane içerisinde kullanılabilir veya kitabın içine konacak rezerve
  kartında belirtileceği gibi bir gece, üç ve yedi gün için ödünç verilir.
 • 2.1. Rezerve kitaplar üç ayrı bölüme ayrılmış olup kitabın rezerve olmasını talep eden öğretim elemanının talimatına uygun olarak, ya sadece kütüphane içerisinde kullanılabilir veya kitabın içine konacak rezerve 
  kartında belirtileceği gibi bir gece, üç ve yedi gün için ödünç verilir.
 • 2.2. Kütüphane görevlileri de bir kitaba olan aşırı okuyucu talebini dikkate alarak, o kitabı rezerve olarak ayırabilir.
 • 2.3. Rezerve kitaplar kütüphane içerisinde okunurken ikişer saatlik sürelerle ödünç alınabilir. Bu sürenin
  bitiminde başka okuyucu tarafından istenilirse kitap isteyen okuyucuya verilir.
 • 2.4. Kütüphane dışına ödünç alınacak rezerve kitaplar saat 16:00'da ödünç verilir ve iade edileceği gün saat 10:00'da iade edilmesi gerekir.
 • 2.5. Zamanında iade edilmeyen rezerve kitaplar için gecikme saatine göre ceza kesilir
B.3. REFERANS (MÜRACAAT) BÖLÜMÜNDE BULUNAN KİTAPLAR 
 • 3.1. Kütüphane görevlileri tarafından referans olarak ayrılmış olan kitaplar ayrı bir bölümde muhafaza edilir ve hiçbir şekilde kütüphane dışına çıkartılamazlar.
B.4. SÜRELİ YAYINLAR BÖLÜMÜNDE BULUNAN YAYINLAR
Süreli yayınlar bölümünde yeni gelen tek sayılar ile o yıla ait önceki sayılar bulunur. Daha önceki yıllara ait süreli yayınlar ciltlenmiş halde Ciltli Süreli Yayınlar Bölümünde bulunur. Süreli yayınlardan yalnızca ciltli olanlar kütüphane dışarısına ödünç verilir. Süreli yayınları ödünç alma koşulları şöyledir :
 • 4. 1. Ciltlenmiş süreli yayınlar sadece öğretim elemanları ve lisansüstü öğrenciler tarafından ödünç alınabilir.
 • 4.2. Henüz ciltlenmemiş, yeni gelen sayılar hiç bir şekilde kütüphane dışına çıkartılamaz ve ödünç verilmezler.
 • 4. 3. Ödünç verilecek ciltli süreli yayın sayısı ve süresi şöyledir :  
   
   Öğretim elemanları
   5 cilt - 15 gün süre ile
   Lisansüstü öğrenciler
   3 cilt - 15 gün süre ile
B.5.GÖRSEL - İŞİTSEL BÖLÜMDEKİ YAYINLAR
 • 5.1. Bu bölümde bulunan film, DVD, VCD, MCD, transparency, model, maket ve benzeri gibi eğitsel amaçlar
  için kullanılan malzemeler üniversite öğretim üyelerine eğitim amacı ile ödünç verilirler. Ancak bu malzemeler
  hiç bir şekilde üniversite dışına ödünç verilemezler.
C. KONTROL
 • 1. Okuyucular kütüphaneden çıkarken ellerindeki yayınları Okuyucu Hizmetleri Bölümünde bulunan görevliye kontrol ettirmek zorundadırlar.
 • 2. Gerektiği şekilde kaydettirilmeyen kütüphane yayınlarına görevli tarafından el konur ve okuyucu hakkında gerekli yasal işlem yapılır.
 • 3. İade zamanı geçmiş kütüphane yayınları kaydettirilmemiş yayın kabul edilir ve görevli tarafından el konulur.
D. HATIRLATMA VE CEZALAR
D.1. HATIRLATMALAR
 • Kullanıcıların ödünç almış oldukları yayınların, zamanında getirilmesini sağlamak amacı ile aşağıdaki hatırlatmalar yapılır:
 • 1.1. Yayının iade edilmesi gereken tarih yayın kullanıcılara e-posta ile bildirilmektedir.
 • 1.2. Kütüphane yayınlarını zamanında iade etmeyen okuyucuların isimleri bölümlerine bildirilir.
D.2. CEZALAR
 • 2.1. Lisans öğrencilerin 15 gün süre ile ödünç aldıkları kitapları, öğretim elemanları ve diğer personel ile lisans öğrencileri 30 gün süre ile ödünç aldıkları kitapları ve 15 gün süre ile ödünç aldıkları süreli yayınların geç iadesi halinde kütüphane komisyonunun belirlediği günlük ceza alınır. 
 • 2.2. Rezerve bölümünden ödünç alınıp zamanında iade edilmeyen kitaplardan kütüphane komisyonunun belirlediği saatlik ceza alınır.
 • 2.3. Kütüphane içinde veya dışında kitabı keserek veya parçalayarak zarar verenlere, kitabın güncel fiyatına %50 işlem cezası eklenerek ödettirilmesi ve suçunun Rektörlük Makamına bildirilerek ceza verilmesi sağlanır.
 • 2.4. Kütüphane içinde veya dışında kesilen, yırtılan dergilerin güncel fiyatına %100 işlem cezası eklenerek ödettirilmesi ve suçunun Rektörlük Makamına bildirilerek ceza verilmesi sağlanır. 
 • 2.5. Üzerinde iade günü geçmiş yayın bulunan ve gecikme cezasını ödemeyen kullanıcının kütüphane kartına el konularak cezasını ödeyene kadar hiçbir şekilde yayın ödünç almasına izin verilmez.
 • 2.6. Yukarıda belirtilen cezalar öğretim üyeleri ve diğer personel ile lisans öğrencileri içinde geçerlidir. 
D.3. KÜTÜPHANE YAYININ KAYBOLMASI
Aşağıdaki durumlarda kütüphane yayını kaybolmuş sayılır.
 • 3.1. Kütüphane yayınını ödünç alan okuyucunun, yayının kaybolduğunu bildirdiği hallerde,
 • 3.2. Okuyucunun kütüphane yayınını iade etmesi gereken tarihten itibaren 60 gün geçtiği halde iade etmediği durumlarda.
 • 3.3. Yukarda belirtildiği şekilde bir kütüphane yayınını kaybeden okuyucu, adı geçen yayının o günkü katalog fiyatı üzerine yol, sigorta ve benzeri diğer masraflar da eklendikten sonra %50 de işlem cezası eklenerek belirlenecek olan miktarı ödemek zorundadır. Bu miktar kütüphane görevlileri tarafından hesaplanır.
 • 3.4. Kütüphane yayınları da doğal olarak diğer üniversite malzemeleri gibi işlem görür. Devlet malına zarar verenlere ve kaybedenlere uygulanan yönetmelik ve yasa hükümleri uygulanır. Bu uygulama kullanıcıdan alınması öngörülen para cezasını hiçbir şekilde durdurmaz.
 • 3.5. Görsel - işitsel malzemelerde eğitim ve öğretim amacıyla öğretim üyelerine verilen malzemelerin kaybolması halinde aynısı bulunamadığı takdirde eşdeğer malzeme için pro-forma fatura getirtilir ve kaybedenden faturanın TL karşılığı tahsil edilerek malzeme satın alınır.
 • 3.6. Kitap rezerve bölümünde bulunan kitapların kaybolması halinde günlük fiyatına %100 işlem masrafı eklenerek tahsil edilir.
 • 3.7. Kaybedilen ciltli dergiler için (sadece öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilere verilmekte) o ciltteki her sayının fiyatının belirlenerek cilt değeri bulunur ve okuyucudan bunun iki katı tahsil edilir.
 •  3.8. Piyasada mevcudu kalmamış yabancı dildeki kitapların kaybı durumunda kütüphane komisyonunun belirlediği para cezası alınır. 
 • 3.9. Piyasada mevcudu kalmamış Türkçe kitapların kaybı durumunda kütüphane komisyonunun belirlediği para cezası alınır.
E.  KÜTÜPHANEDEN İLİŞİK KESME
 • 1. Üniversite ile ilişik kesmek isteyen öğrenciler kütüphane ile ilişkileri olmadığına dair belge almak 
  zorundadırlar. Üzerlerinde kütüphane yayınları bulunan ve kütüphaneye borcu olan öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilişiği kesilemeyeceği gibi kendilerine diploma, geçici mezuniyet belgesi, yatay ve dikey
  geçiş izni için hiçbir belge verilmez.
 • 2. Üniversite ile ilişik kesmek isteyen akademik ve idari personelin kütüphane ile ilişkileri kalmadığını belgelendirmedikleri takdirde Personel İşleri Daire Başkanlığınca üniversite ile olan ilişkileri kesilmeyecektir.
 • 3. Üniversiteden ayrılmak isteyen veya bir aydan fazla süre için yurt dışına çıkmak durumunda olan öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrenciler üzerlerinde bulunan kütüphaneye ait bütün yayınları iade ederek kütüp-
  haneden ilişik kesme belgesi almak zorundadırlar.
 • 4. Bu işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Başkanlığı ve Personel İşleri Daire Başkanlığının işbirliği ile yürütülür.
F. DİĞER KURALLAR
 • 1. Kütüphane içinde sigara içmek yasaktır.
 • 2. Kütüphanede yüksek sesle konuşmak, gürültü yapmak veya diğer okuyucuları rahatsız eder mahiyette hareketlerde bulunmak yasaktır.
 • 3. Kütüphanede bırakılan ve kaybolan şahsi eşyalardan kütüphane sorumluluk kabul etmez.
 • 4. Kütüphane içerisinde herhangi bir şey yemek ve içmek (su hariç) yasaktır.
 • 5. Kütüphane içerisindeki ekipmanların (Masa, sandalye, koltuk vb.) yerlerinin değiştirilmesi yasaktır.
 • 6. Okuyucular kütüphanede görevli personelin uyarılarına uymak zorundadırlar.
 • 7.Uyarılara rağmen düzeni bozan, kurallara uymakta direnen okuyucuların kütüphane hizmetlerinden yararlanmaları geçici veya sürekli olarak yasaklanır.